7000 év

Tézisek  A reformáció születésekor Luther Márton a templom ajtajára szegezte ki híressé vált téziseit. A mai kornak megfelelő "templomajtó" valószínűleg éppen a világháló. Ezért hát nem papíron és nem egy templomajtón, hanem elektronikus formában az interneten hirdetem téziseimet. (Eme kijelentéseket természetesen megkapták a vallási vezetők emailcímeikre is.)

Noha ezek az állítások alapjaiban rengetik meg a vallási élet alapjait és a világi hatalmasságok hatalmát, a hallgatás és a közöny jellemzi az összes érintett vezető reakcióját. Hiába a sok intő példa a történelemben - az Atya prófétáinak szava örökké megmarad - , az én szavaimat sem fogadják el. ("Csak az a kérdés, hogy amikor az Emberfia eljön, talál-e hitet a földön?"  Lk 18.8)

S akkor következzenek ezek a tézisek:

1. Jézus az Atyához ment és többé nem látjuk

János evangéliuma 16.10: “Az igazságról, hogy az Atyához megyek, s többé nem láttok.” Jézus a “negyedik napon”, azaz a negyedik ezer év idején testesült meg. A teremtés negyedik napján az ég világítói lettek teremtve, vagyis a Nap, a Hold és a csillagok. Az allegórikus megfeleltetés: Jézus - a Nap, Mária - a Hold, a választottak - a csillagok.

“Isten az égboltra helyezte őket, hogy világítsanak a földnek, uralkodjanak a nappal és az éjszaka fölött, s válasszák el a világosságot meg a sötétséget.” (Teremtés könyve 1.17-18) Jézus, Mária és a választottak számára nyitva az ég (Isten az égboltra helyezte őket), s az égben vannak, hogy világítsanak a földnek.2. A hatodik ezer évet éljük, mely az ember teremtésével zárul

Nem elvitatható tény, hogy a zsidó időszámítás a kezdetektől (a teremtéstől) indul és jelenleg az 5778. évet írják. Ez pedig a hatodik évezred. A 90. Zsoltárban pedig ezt olvashatjuk: “Mert ezer év előtted annyi, mint a tegnapi nap, amely elmúlt. Vagy annyi, mint egy éjjeli őrállás.” (4. vers)
A Jelenések könyvében konkrét utalás található a hetedik évezredre, mint Krisztus 1000 éves uralmára. Ez a “hetedik nap”, a szombat-ezer év. Mindebből logikusan következik, hogy a jelen világra kiszabott idő 7000 év.
Nem véletlen, hogy Jézus sokat említi a Messiást, mint Emberfiát. Ezzel utal a teremtés csúcspontjára, az új Ember megszületésére. A teremtés allegórikus értelmezése megvilágítja Dániel próféta híres látomásait a négy vadállatról, ("A vizek teljenek meg élőlények sokaságával...”) és világossá válik a Jelenések könyvében leírt “szárazföldi vadállat” leírása is. "Hozzon elő a föld élőlényeket...” (Jelenések könyve 13.11)
Jelenések könyve 13.11: “Akkor láttam, hogy egy másik vadállat emelkedik ki a földből. Két szarva volt, mint a Báránynak, de úgy beszélt, mint a sárkány.” Látjuk, hogy a Bárány két szarvú, azaz két emberi lény: egy emberpár, egy férfi és egy nő, akik egy test lesznek. “Ezért a férfi elhagyja apját és anyját és feleségéhez ragaszkodik, s a kettő egy test lesz.” Sorsukat és küldetésüket a Jelenések könyve részletesen leírja. Ők a két olajfa és a két gyertyatartó, akik az Úr előtt állnak az egész földről. Az olajfa és gyertyatartó feltűnő utalás Zakariás vonatkozó szavaira. (Zakariás könyve 4. fejezet) Tehát a zsidó törvény szerinti Messiás-kép a helyes egzegétikai álláspont! Eme emberpár küldetése arra is kiterjed, hogy beteljesedhessen az Immánuel-jel: “Ezért az Úr maga ad nektek jelet: Íme, a szűz fogan, fiút szül, és Immánuelnek nevezi el.” és “Mert gyermek születik, fiú adatik nekünk, s az ő vállára kerül az uralom. Így fogják hívni: Csodálatos Tanácsadó, Erős Isten, Örök Atya, Béke Fejedelme. Messzire kiterjed majd uralma, és a békének nem lesz vége Dávid trónján és királyságában, amelyet megerősít és megszilárdít a jog és az igazság által. Mostantól mindörökké ezt teszi a Seregek Urának féltő szeretete. (Ézsaiás 7.14. és 9.5)
Jézus több, mint Fiú! Ő az örök Atya.


3.  A jelen világra kiszabott idő 7000 év (360 napos)


4. Az Atya emberré lesz, neve Immánuel (Jézus új neve)


5. Az igazságosság elve megköveteli az ítélet szükségszerűségét. Más szavakkal: Nincs több áron megváltott, csak a Jelenések könyvében említett 144 ezer emberpár. (“Mert aki életét meg akarja menteni, elveszíti. Aki meg elveszíti értem az életét, az megmenti.” Lukács 9.24)
Az “üres pokolról” képzelgők reményeit én magam teszem semmivé. Mert bár az Atya senkit sem ítél el (“Bocsáss meg nekik Atyám, mert nem tudják mit cselekszenek!” Lk 23.34), a Fiú szigorú bírája lesz mindenkinek.


6. Jelenlegi éveink hossza jól kifejezhető néhány biblikus időegység és az emberi megtapasztalás (Gergely-naptár) segítségével.

A 7000 éves világtörténelem sematikus idővonala. Adódik egy érdekes törtszám ebből az allegórikus teremtéstörténet-értelmezésből! Nevezetesen jelenlegi (tropikusnak nevezett) éveink pontos hossza. Most itt le is vezetem, mert azt tapasztaltam, hogy senki sem ért úgy, ahogy azt kezdetben képzeltem. (Többre tartottam az emberek szellemi képességeit, mint amit tapasztalataim igazoltak. :( )
Kezdjük azzal, hogy a világtörténelemre kiszabott idő 7000 x 360 nap. (nappal és éjszaka - 24 óra)
7000 x 360 nap = 2 520 000 nap.
Mózes I. könyvéből tudjuk, hogy a vízözönig 1655 év telt el. (“Noé 600. évében, a második hónap 17. napján, ezen a napon megnyíltak a nagy mélységek forrásai és megeredtek az ég csatornái.”) Dániel könyvéből és a Jelenések könyvéből (ezek a próféciák egybevágnak!) az is kiderül, hogy a végső időkben az évek újra 360 naposak, a hónapok 30 naposak. Vajon mennyi az az idő, ami az első vég (vízözön) és a messiási idők között eltelik?! Ha a 7000 évből kivonjuk a vízözönig eltelt időt és a szombat ezer évet, valamint Dániel 70 hetét (azaz 490 évet), akkor kapunk egy közelítő adatot:

7 000
- 1 655
- 1 000
- 490
3 855.

S itt már pontosítanunk kell a messiási időket, hiszen a Messiás hatalomra kerülésével áll helyre a kozmikus rend. Mit is mond Dániel ezekről az időkről?!
“Tudd meg és értsd meg: Attól, hogy elhangzik a parancs: Jeruzsálem épüljön fel újra, hét hét telik el a felkent Fejedelemig.” Jeruzsálem státusa - ha vitatott is még - Izrael állam városa. Sőt! Az újjászületett Izrael államé! Izrael már a nemzetközi jog által elismert ország.
(Ezt a jogot emberi erő és akarat szülte!) Tehát, ha elfogadjuk, hogy a Dániel által említett felkent fejedelem a Messiás, akkor a 70 hétből 7 hetet le kell vonnunk a Messiás eljöveteléig. Vagyis nem 490, hanem 441 év az utolsó levonandó tétel:

7 000
- 1 655
- 1 000
- 441
3 904.
Mennyi idő is ez a jelenlegi év hosszát tekintve? 3 904 x 360 napról beszélünk. Ez 1 405 440 nap, amit ha a jelen éveink Gergely-naptár szerinti évhosszával (365,25 nap) elosztunk, mintegy 3 848 évet kapunk. ( ~ 3 847,885 tropikus év)
Idáig jut el az exegéták zöme, illetve odáig, hogy eszébe jusson még egy nem említett, nem számba vett időintervallum: a sátánnak és követőinek kiszabott “rövid idő”. (“Aztán láttam, hogy egy angyal szállt alá a mennyből, a mélység kulcsa volt nála, és nagy láncot tartott a kezében. Megragadta a sárkányt, az őskígyót, vagyis az ördögöt, a sátánt, és ezer évre láncra verte. Letaszította a mélységbe, bezárta, és lepecsételte, hogy ne vezesse félre többé a népeket, míg le nem jár az ezer esztendő. Akkor rövid időre szabadon engedik.”)
Ám ha a Jelenések könyve szavait a helyén kezeljük (a próféta szava az Atya szava), akkor el kell fogadnunk, hogy az 1 000 éves Krisztus-uralom vége nem esik egybe a világtörténelem végével! A sátánnak adatik egy rövid idő. Persze az isteni tervbe belevétetett ez a kis “zavar”: “Ha nem rövidülnének meg azok a napok, nem menekülne meg egyetlen ember sem. De a választottak kedvéért megrövidülnek azok a napok.” (Máté evangéliuma 24 fejezet)
Tehát amennyi időt kap a sátán az 1000 éves uralom után, annyi idő elvétetik a hatodik nap nagy szorongattatásainak idejéből! Már csak az a kérdés, hogy mennyi is ez a “rövid idő”.
Milyen utalás van még a próféciákban? Bárhogy kutatunk, közvetlen utalást már nem találunk. Nem marad más támaszunk, mint a bölcsességgel párosult ész. Van egy “feladvány” a Jelenések könyvében: az ominózus 666-os talány! (Jelenések 13.18)
A bölcsesség azt diktálja, hogy prófétikus talány megfejtéséhez prófétikus forrásadatokat vegyünk csak kiindulásul. Mózes első könyve ezért autentikus forrás. Tudjuk, hogy a vízözön 1656-ban jött el. (Egzakt számadatok.) Tudjuk, hogy ha egy teremtés-nap 1 000 év, akkor a nap “közepe” az évezred 500. éve. Ha az első napon felvonultak a világosság és sötétség alakjai, akkor az lenne logikus, hogy a büntetések és csapások a sötétség erőinek felvonultatásával együtt kezdődnek. Ám egy a katolikus egyház által nem kanonizált próféciából tudjuk, hogy ez az időpont nem 500., hanem 756. (Apokrifek - Benjamin végrendelete. “Ezek miatt részesítette hétféle büntetésben az Isten Káint, minden száz esztendőben ugyanis egy-egy csapást bocsátott rá az Úr. Ábel, az igaz testvér miatt kétszáz esztendőn keresztül szenvedett, és a kilencszázadik esztendőben jött a vízözön” Vanyó László fordítása. 1 656 - 900 = 756.). Kapott a világ 256 év haladékot. Azt is tudjuk, hogy a második teremtés-nap közepéhez képest a vízözön 156 év “késéssel” kezdődött. 156 év haladékot kapott a világ. Azt is tudjuk, hogy a haladék fogalma szintén prófétikus: “És láttam, hogy az angyal, aki a tengerben és a földön állt, jobbját az égre emelte, megesküdött az örökkön-örökké élőre, aki teremtette az eget és ami benne van, a földet s ami benne van, a tengert és ami benne van: "Nincs többé haladék! Azon a napon, amikor a hetedik angyal megfújja a harsonát, beteljesedik az Isten titka, amint ezt tudtul adta szolgáinak, a prófétáknak.” (Jelenések 10. 5-7) Látunk egy három elemből álló sort: 256 év, 156 év, illetve nincs több haladék, azaz 0 év. Kézenfekvő, hogy a “nincs több haladék”, és a “156 év haladék” közé az “56 év haladék” illik, kívánkozik. Ha a 756. évhez hozzáadjuk a 666-ot, akkor 1422-t kapunk. Ez Járed halálának éve. A Jelenésekben feladott talány megfejtése elvezetett Járedhez, az antikrisztushoz, és az “56 év haladék” fogalmához is. Azt mondom tehát, hogy a vízözöntől a Messiás eljöveteléig tartó időintervallumra 56 évnyi (360 napos) haladék esik. Induljunk ki most már a tapasztalati adatból! Egy tropikus év hossza ma már közismert adat: ~365,2422 nap. A biblikus év (360 nap) és jelenlegi, tropikus éveink különbözete tehát ~ 5,2422 nap. Ha megnézzük, hogy az 56 bibliai év (56 x 360 nap) hány tropikus év alatt telik le, mint többlet, akkor azt látjuk, hogy újra csak 3845 körüli számot kapunk. (56 x 360 =
20 160. 20 160 / 5,2422 közel = 3845,716)
Szerény véleményem, hogy 3840 tropikus évből áll a kérdéses időszak, a sátánnak adott idő pedig kb. 7 bibliai év. (Ám azt a napot vagy órát senki sem tudja, az ég angyalai sem, sőt még a Fiú sem, csak az Atya egyedül. Márk 13.32)
De nézzük most már ezt a törtet! ( (30 x 24) - 1 / 3840 x 24 ) Ez az aránylag egyszerű tört szinte tökéletes pontossággal leírja a tropikus év hosszát a 30 napos hónap, a 3840 éves időszak és az 1 óra, a kísértés órája, valamint a 24 órás nap bevonásának segítségével. Ebben a törtben egyetlen szám sincs, amely nem biblikus időintervallum. (“Nem tizenkét órája van a napnak? Aki nappal jár, nem botlik meg, mert látja a világ világosságát.” Jn 11.9; “A tíz szarv, amelyet láttál, tíz királyt jelent. Még nem jutottak uralomra, de a vadállattal királyi hatalmat kaptak egyetlen órára.” Jel 17.12; “Mivel megtartottad a kitartásra vonatkozó tanításomat, én is megszabadítlak a megpróbáltatás órájától, amely az egész világot éri, hogy próbára tegye a föld lakóit.“ Jel 3.10; “De a templom külső udvarát hagyd ki, és ne mérd fel, mert a pogányoké lesz, akik a szent várost negyvenkét hónapig tiporják. Két tanúmnak meghagyom, hogy szőrzsákba öltözve ezerkétszázhatvan napig hirdessenek bűnbánatot.” Jel 11.2-3”; a 3840 éves időszak levezetését lásd fentebb. A tört a Gergely-naptár közelítő értékét pontosítja. A tört értékét levonva a Gergely-naptár szerinti év hosszából kapjuk a pontos értéket.)


7. Az egész világ tévúton jár. Vezetőik és azok vezetettjei szilárdan hisznek a “tudomány mai állása szerinti” világképben. (“Levetették a nagy sárkányt, az ősi kígyót, aki maga az ördög, a sátán, aki tévútra vezeti az egész világot.” (Jel 12.9) Ebben a világképben nincs helye Istennek, prófétának,mennyek országának, csodáknak, nincs helye semminek, ami nem illik bele a “képbe”.


8. A katolikus egyház küldetése a fiúgyermek születése után fordulatot vesz: a “nagy Babilon” lesz belőle. Az egyház bűnei születésétől fogva fel vannak írva, számon vannak tartva és nem lesz elnézés! (“Egy másik szózatot is hallottam az égből, ez így hangzott: "Én népem, vonuljatok ki onnét, nehogy részetek legyen bűneikben, és benneteket is érjenek csapásaik! Bűneik az eget verik, de az Úr számon tartja gonoszságaikat.” Jel 18.4-5)


9. A magyar nép kitüntetett szerephez jut a fiúgyermek születése okán. Ebből a tényből fakadóan az áldás és átok vonatkozásában is kitüntetett helyzetbe kerül. Nagy áldásokban részesül a jövőben, majd az 1000 éves Krisztus-uralom után ebből a nemzetből támad Góg is, akin maga az Atya mutatja meg hatalmát és szentségét. (“Felvonulsz népem, Izrael ellen, mint a felleg, s elborítod az országot. Ez az utolsó napokban következik be. Felvonultatlak országom ellen, hogy a népek megismerjenek, amikor majd megmutatom rajtad a szemük láttára, ó Góg, hogy szent vagyok.”  Ez 38.16 és  “Amikor eltelik az ezer esztendő, a sátán kiszabadul börtönéből, és útra kel, hogy a föld négy sarkán félrevezesse a népeket, Gógot és Magógot, és harcra toborozza őket. Számuk annyi, mint a tenger fövenye. Felvonultak szerte az egész földön, bekerítették a szentek táborát és a szeretett várost. És tűz szállt le az égből és elemésztette őket. A sátánt, aki félrevezette őket, kénköves, tüzes tóba vetették - itt fog gyötrődni a vadállattal és a hamis prófétával éjjel-nappal, örökkön-örökké.” Jel 20.7-10)

10. “...az Igazság szilárdan áll, változhatatlan, megingathatatlan és tökéletesítésre nem szoruló szépség.” (Az Igazság evangéliuma)Oldal tetejére

Főoldal A János-akta Krisztushimnusza A Tamás-akta Gyöngyhimnusza Az Igazság evangéliuma Tézisek A katolikus egyház vezetőinek A legfőbb forrásmű Forrás megjelölés Egy hozzám közel álló világszemlélet (csak példa) A kő Erotematika Levél a főrabbinak A két út Kapcsolat