7000 év

FŐOLDAL       
"Nem adod lelkemet a holtak országának, s nem hagyod, hogy szented meglássa a sírt." (16. Zsoltár 10.)

"Először átnéznek rajtad, aztán kinevetnek, aztán harcolnak veled, és végül nyersz.” (Mahatma Gandhi)

Saját mottóm:
Felvállalom az antikrisztusnak kijáró vádakat, de tetteimmel cáfolom azokat. Ez hosszú távon a vádaskodóknak csapda. (Soha semmilyen világi hatalmat nem fogadok el.)

"Jönnek napok, amikor szeretnétek látni az Emberfiának egyetlen napját, de nem fogjátok látni. Mondják majd nektek: Nézzétek, itt van vagy amott. De ne menjetek el, ne fussatok oda! Mert ahogy a cikázó villám az ég egyik szélétől a másikig villan, úgy jön el azon a napon az Emberfia is. Előbb azonban sokat kell szenvednie, és el kell tűrnie, hogy ez a nemzedék megvesse."  (Lukács 17.23-25)Ez valószínűleg egy népszerűtlen oldal, mert nem szolgál ki semmilyen emberi érdeket. Felületesen szemlélve talán azt hiheti valaki, hogy a zsidóságnak kedvez, de ha mélyebben elgondolkozik, be kell látnia, hogy Izrael reménye azon a személyen múlik, akit megöltek. Tehát a zsidóságnak, Izraelnek, és az egész emberiségnek édes-keserű a jövő, mert ítéletet is rejt.

A jelen és a közeljövő:

Dán 9.21
Még mondtam az imádságot, amikor Gábriel, az a férfiú, akit már láttam az előbbi látomásomban, hirtelenül leszállt hozzám az esti áldozat idején.
Dán 9.22
Megszólított és azt mondta: "Máris eljöttem, hogy felvilágosítást adjak.
Dán 9.23
Amikor imádkozni kezdtél, egy szózat hallatszott. Eljöttem, hogy tudtodra adjam, mert kedvelt férfiú vagy. Figyelj hát a szózatra, és értsd meg a látomást!
Dán 9.24
Hetven hete van népednek és szent városodnak. Akkor véget ér a gonoszság, lepecsételik a bűnt és levezeklik a vétket. Elérkezik az örök igazság, megpecsételik a látomást és a jövendölést, és fölkenik a Szentek Szentjét.
Dán 9.25
Tudd meg és értsd meg: Attól, hogy elhangzik a parancs: Jeruzsálem épüljön fel újra, hét hét telik el a felkent Fejedelemig. Hatvankét hét alatt újra felépül az utca és a fal, mégpedig sok szorongattatás közepette.
Dán 9.26
Hatvankét hét elteltével megölnek egy Fölkentet, (bírói ítélet) nem lesz neki. A várost és a szentélyt elpusztítja egy eljövendő nép és vezér. Áradat vet neki véget, s a háború és az elhatározott pusztulás mindvégig tart.
Dán 9.27
Egy hétre szövetséget köt sokakkal, s a hét közepén megszünteti a véres- és ételáldozatot. A templom szárnyán vészt hozó undokság lesz, egészen végig, míg a kiszabott büntetés rá nem zúdul a pusztítóra."Látható jelei vannak a világban a Jézus jelét elfogadó izraelita közösségeknek.

(Lk 2.25
Íme, volt Jeruzsálemben egy Simeon nevű igaz és istenfélő ember. Várta Izrael vigaszát, és a Szentlélek volt rajta.
Lk 2.26
Kinyilatkoztatást kapott a Szentlélektől, hogy addig nem hal meg, amíg meg nem látja az Úr Fölkentjét.
Lk 2.27
A Lélek indítására a templomba ment. Amikor a szülők a gyermek Jézust bevitték, hogy a törvény előírásának eleget tegyenek,
Lk 2.28
karjába vette és áldotta az Istent ezekkel a szavakkal:
Lk 2.29
"Most bocsásd el, Uram, szolgádat, szavaid szerint békében,
Lk 2.30
mert látta szemem üdvösségedet,
Lk 2.31
melyet minden nép színe előtt készítettél,
Lk 2.32
világosságul a pogányok megvilágosítására, és dicsőségül népednek, Izraelnek."
Lk 2.33
Apja és anyja csodálkoztak azon, amit fiukról mondott.
Lk 2.34
Simeon megáldotta őket, és így szólt anyjához, Máriához: "Íme, ő sokak romlására és sokak feltámadására lesz Izraelben, jel lesz, amelynek ellene mondanak -
Lk 2.35
a te lelkedet is tőr járja át -, hogy kiderüljenek sok szív titkos gondolatai.")


Tehát látható az olajfa, melybe minden élő szőlővesszőnek be kell olttatni:
    http://sofar.uw.hu/         http://caddik.shp.hu/hpc/web.php?a=caddik

Azarja próféta neve sokaknak ismeretlen, de ez nem változtat a tényen, hogy igaz próféta. Minden szava igazság:

2Krón 15.1
Ekkor Azarjára, Obed fiára leszállt az Úr lelke.
2Krón 15.2
Kiment Aza elé, és azt mondta neki: "Hallgass meg, Aza, egész Júda és Benjamin! Az Úr veletek van, mert ti is vele voltatok. Ha keresitek, megtaláljátok, de ha elhagyjátok, ő is elhagy benneteket.
2Krón 15.3
Sok-sok nap jön Izraelre, amikor igaz Isten nélkül, oktató pap nélkül és törvény nélkül lesznek.
2Krón 15.4
De ha nyomorúságukban visszatérnek az Úrhoz, Izrael Istenéhez, és keresik, akkor meg fogják találni.
2Krón 15.5
De azokban az időkben nem lesz békesség a ki- s bejáróknak, sőt nagy félelem száll a világ összes lakóira.
2Krón 15.6
Ugyanis nemzet nemzet ellen fog harcolni, és város város ellen, mert az Isten mindenféle nyomorúsággal fogja sanyargatni őket.
2Krón 15.7
Ti azonban legyetek erősek, ne lankadjon kezetek, mert meglesz munkátok jutalma."

A piros betűs rész már beteljesedett, a lila betűs a jelen és a közeljövő, a kék betűs még be nem teljesedett prófécia.Érdekes és hasznos irodalom a Biblia. Tankönyv, zsinórmérték, iránytű, és hosszasan lehetne sorolni, hogy kinek mit jelent...

Hétpecsétes könyv, és elbizakodott, aki azt hiszi, hogy feltörte pecsétjeit.Jel 5.1
A trónon ülő jobbjában egy kívül-belül teleírt könyvtekercset láttam, amely hét pecséttel volt lepecsételve.
Jel 5.2
Aztán láttam egy hatalmas angyalt, aki nagy hangon kérdezte: "Ki méltó rá, hogy kibontsa a tekercset, feltörje pecsétjeit?"
Jel 5.3
De senki sem tudta, sem a mennyben, sem a földön, sem a föld alatt kibontani és elolvasni a tekercset.
Jel 5.4
Erre sírva fakadtam, hogy senki sem volt méltó a tekercset kinyitni és elolvasni.
Jel 5.5
Ekkor a vének közül az egyik így szólt hozzám: "Ne sírj! Íme, győzött az oroszlán Júda törzséből, Dávid sarja. Ő majd kinyitja a könyvet, feltöri hét pecsétjét."

(A katolikus egyház nagyon jól tudja, hogy az oroszlán halandó ember - nem véletlen a 13 "Leo" pápai név -, de az önjelöltség ezen esetben sem működik. Aki felmagasztalta magát, arra megaláztatás vár. Sőt minden emberre megaláztatás vár! Iz 2.11: "Akkor az ember lesüti kevély szemét, és az emberek gőgjét megaláztatás éri. Egyedül az Úr lesz magasztos azon a napon.")Jel 2.26
A győztesnek, aki mindvégig kitart tetteimben, hatalmat adok a népek fölött.
Jel 2.27
Vaspálcával fogja kormányozni, és mint cserépedényeket, összetöri őket.
Jel 2.28
Ezt a hatalmat Atyámtól kaptam. És neki adom a hajnalcsillagot.
.

.

.

Jel 22.16
"Én, Jézus, elküldtem angyalomat, hogy az egyházakban tanúsítsa ezeket: Én vagyok Dávid gyökere és sarja, a fényes hajnalcsillag."
Mekkora tanítás! Jézus a "Királyok Királya és Urak Ura" címet adja a győztesnek.

A kísértés órája már eljött az emberiségre. Néhányan gyengék voltak a kísértéskor, és önmagukat magasztalták fel...

Én azt magasztalom fel, aki nagyobb nálam, mert mindenek előtt létezett. Ő a Jeruzsálemben megfeszített Jézus. Ő az egyedüli igaz Isten.

Akinek Ő az Istene, az vallja, hogy Jézus testben jött el, kínhalált halt, majd e testben feltámadt, felvétetett a mennybe és uralkodik minden szent és gonosz lélek felett. Vallja, hogy felvétele után kiáradt a Szentlélek. Akinek Ő az Istene, annak cselekedeteiben érvényre jut a béke és szeretet, sorsában részvállalás mutatkozik a szenvedésben, harag és bosszúvágy nélkül viseli a megaláztatást, nem a maga dicsőségét keresi, és nem emberben bízik.Legyen itt egy nem túl népszerű tanítása az Úrnak:

Lk 18.18
"Egy előkelő ember megkérdezte: "Jó Mester, mit tegyek, hogy elnyerhessem az örök életet?"
Lk 18.19
Jézus ezt válaszolta neki: "Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak az Isten."

Isten maga tanít így. A Fiú szerepébe bújva mondja: "Miért mondasz engem jónak? Egy csak a jó, az Isten."

Manapság oly sokan vélik magukat jónak...

Nos, ez rá a válaszom: Még a Fiú sem mondhatja magát jónak. Istenhez sokkal közelebb áll a bűnbánó lélek, mint a magát jónak tartó. Minden Istenhez közeledő út első lépése a bűnbánat. Akinek nem ez volt az első lépése, az bizonyosan egy távolodó úton jár még! Vigyázat, vezetők!


"Ne gondoljátok, hogy megszüntetni jöttem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem teljessé tenni. Bizony mondom nektek, míg ég és föld el nem múlik, egy i betű vagy egy vesszőcske sem vész el a törvényből, hanem minden beteljesedik. Aki tehát csak egyet is eltöröl e legkisebb parancsok közül, és úgy tanítja az embereket, azt igen kicsinek fogják hívni a mennyek országában. Aki viszont megtartja és tanítja őket, az nagy lesz a mennyek országában." (Máté 5.18-19)

"De te, (Betlehem) Efrata, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled születik majd nekem, aki uralkodni fog Izrael felett. Származása az ősidőkre, a régmúlt időkre nyúlik vissza. Ezért elhagyja őket az Úr, míg nem szül, akinek szülnie kell, és testvéréhez, Izrael fiaihoz vissza nem tér a maradék." (Mikeás 5.1-2)Oldal tetejére

Főoldal A János-akta Krisztushimnusza A Tamás-akta Gyöngyhimnusza Az Igazság evangéliuma Tézisek A katolikus egyház vezetőinek A legfőbb forrásmű Forrás megjelölés Egy hozzám közel álló világszemlélet (csak példa) A kő Erotematika Levél a főrabbinak A két út Kapcsolat